Samarbejdende bedrifter giver merværdi

Projektets formål er at øge og lette samarbejdet samt synliggøre mulige synergier mellem de økologiske bedrifter lokalt på tværs af produktionsgrene og omkring en vifte af samarbejdsmuligheder.

Formål

Projektets formål er at øge og lette samarbejdet samt synliggøre mulige synergier mellem de økologiske bedrifter lokalt på tværs af produktionsgrene og omkring en vifte af samarbejdsmuligheder.

Arbejdet med at holde hus med de økologiske næringsstoffer, øge andelen af dansk økologisk foder - f.eks. proteinfoder - fremme maskinfælleskaber, tænke i produktudvikling i samarbejde mellem bedrifter mv. vil kunne understøttes gennem projektets arbejde med at udvikle og stille beregnings- og aftaleværktøjer til rådighed. Fordelene ved at samarbejde vil blive formidlet bredt via landbrugsfaglige medier og gennem egentlige lokale/regionale møder, hvor mulighederne og værktøjerne præsenteres. Møderne vil være både for landmænd og konsulenter, så erfaringer og værktøjer kan blive implementeret og udnyttet mest muligt.

Forventede effekter

Økologiske landmænd, som overvejer at indgå i samarbejde med andre økologer, vil opleve, at de ved at bruge én indgang på hjemmesiden kan åbne op for en hel verden af opdaterede og relevante værktøjer. Samlingen spænder lige fra regneark og små udregningseksempler - som kan hjælpe til at afklare de økonomiske aspekter - til huskelister over, hvad der er værd at overveje og afklare, inden man går i gang med samarbejdet. Samtidig vil der være eksempler med cases, hvor det både i skrift og på film præsenteres på en levende måde, hvad værdien af samarbejde er for de portrætterede landmænd.

Den forventede effekt er, at 15 par landmænd/grupper af landmænd vil indgå i et samarbejde/en ny gren af samarbejde i de kommende år, og at samarbejderne vil være længerevarende. Øget samarbejde giver både social og faglig udvikling på bedrifterne, da der bliver en egentlig faglig sparringspartner.

Øget samarbejde vil samtidig give bedrifter mere robusthed i forhold til konjekturudsving og øge bedrifternes konkurrenceevne. Nye samarbejder vil også kunne understøtte produktudviklingen lokalt, hvor flere og nye økologiske produkter efterspørges i disse år.

Det økologiske landbrug forbereder sig på en virkelighed, hvor der ikke længere skal tilføres konventionelle næringsstoffer. Samarbejde kan også være løsningen for f.eks. konventionelle planteavlere, som ikke tør omlægge til økologi pga. frygt for mangel på næringsstoffer.

Aktiviteter

1. Beskrivelse af flergårdssamarbejder

Der udvælges 2 cases:

  1. En case med en gruppe af landmænd, som har samarbejdet i flere år. Samarbejdet beskrives med vægt på f.eks. beslutningsgange, økonomiske forhold, holdnings- og forventningsafstemning, samt afklaring af, hvad erfaringerne fra samarbejdet viser, der skal til, for at samarbejdet kan blive en flerårig succes.
  2. En case med et nystartet samarbejde mellem 3 eller flere bedrifter om en flerhed af produkter, udvekslinger af diverse materiel, produkter, dyr eller lignende.

Begge cases følges af en konsulent igennem flere måneder og læring beskrives. Værktøjerne udviklet i 2015-projektet testes og tilpasses yderligere. Undervejs bidrager projektet med udvikling af nye værktøjer, efterhånden som behovet viser sig. De udvikles til brug for både bedrifterne i casene og andre, idet de gøres tilgængelige på hjemmesiden og formidles på møder, i artikler mm.

2. Samarbejdsmaterialer

Som beskrevet i ovenstående vil værktøjssamlingen blive udbygget, efterhånden som casene viser behovet. Ydermere arbejdes der målrettet på at inddrage bedriftsgrene som svineproduktion, fjerkræproduktion, grøntsagsproduktion og frugtavl i materialet og udvikle værktøjer, som tager forbehold for særlige behov.

3. Formidling af de gode historier som incitament til øget samarbejde og mere økologi

I artikler i fagblade og film på hjemmesiden præsenteres nogle af de succesfulde samarbejder, som er etableret mellem økologiske landmænd. Værdien af dem – økonomisk, økologisk og socialt – præsenteres sammen med de udfordringer, samarbejdet har givet. Der henvises desuden til hjemmesideplatformen.

4. Udbygning af hjemmesideplatform for samarbejdende økologiske bedrifter

I projektet ”Mere økologisk synergi med samarbejdende økologiske bedrifter” er der i 2015 etableret en hjemmeside-platform, hvor alle materialer og værktøjer er samlet, så al viden er tilgængelig og kan tilgås ét sted. Platformens materialer og tilbud om værktøjer udbygges yderligere i løbet af 2016.

5. Inspirations- og læringsmøder

For at inspirere til flere samarbejder afvikles 3 - 5 møder for økologiske landmænd og konsulenter. Cases præsenteres, hjemmesideplatformen demonstreres, og der arbejdes i workshop på at afsøge mulighederne for yderligere samarbejde og at gøre sig de indledende tanker i forhold til at igangsætte og/eller udbygge/forbedre samarbejder.

Resultater

Projektet har nyudviklet beregningsværktøjer indenfor en række produktionsgrene (høns, får, svin, grøntsagsproduktion) og revideret og opgraderet inden for maskiner, kvæg, gødning. Det hele er samlet i et nyt og forbedret koncept, hvor alle landmænd kan finde hjælp til selvhjælp og et centralt sted finde de nødvendige redskaber, som kan hjælpe dem i gang i forhold til samarbejde med hinanden. Gennem samarbejde kan der blive en langt bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer. Maskiner kan deles, tomme bygninger aktiveres, forbedrede sædskifter og mulighed for forbedret dyrevelfærd mm. Mulighederne er mange, ikke mindst når samarbejder danner basis og åbner op for at lægge nye og forbedrede managementstrategier, hvor fælles ressourcer kan indgå og samarbejdspartneres styrker gensidigt kan bruges til at hæve niveauet på de involverede bedrifter.

Samarbejde, værktøjskassen

Plantefaglig dag

Der er afholdt Plantefaglig dag 22 juni med fokus på samarbejde som mulighed for at opnå bedre sædskifter og bedre økonomi.

Fem regionale inspirationsaftener

Der er afholdt fem regionale inspirationsaftener, der sætter fokus på afsætningsstrategier, faglig udvikling, samarbejdsmuligheder og økonomi i samarbejde mellem bedrifter.

Beskrivelse af flergårdssamarbejder

  • Thy-gruppen er en gruppe af landmænd, som har samarbejdet i flere år. Læs om Thy-gruppens erfaringer med samarbejde
  • Kalø gruppen er et nystartet samarbejdet mellem en række landmænd, hvis bedrifter ligger geografisk tæt, og som ser forretningsmuligheder i at samarbejde, bl.a. med grøntsagsproduktion, lokal afsætning og  jordbytning. Læs om Kalø-gruppens samarbejde

Film: Samarbejdende bedrifter giver merværdi

I filmen kan du se og høre om succesfulde samarbejder mellem økologiske landmænd og få inspiration til, hvordan samarbejde kan etableres og give mere værdi – økonomisk, økologisk og socialt - samt hvordan udfordringer i samarbejde kan håndteres.

Samarbejdende bedrifter giver merværdi 2:

Se med når der holdes kaffemøde mellem samarbejdende øko-bønder i Villerslev i Thy. Her diskuteres faglige erfaringer, udfordringer og gode løsninger. Videoen er produceret af Innovative Media ApS i Økologisk Landsforenings projekt Samarbejdende bedrifter giver merværdi.

Temaside: Samarbejde mellem økologiske bedrifter

Find en økologisk samarbejdspartner og hent værktøjer til samarbejde, f.eks. skemaer til samarbejdsaftaler mellem økologiske bedrifter, f.eks. græsnings-, handels- og kviepasningsaftaler.

Se okologi.dk/samarbejde

Organisering

Projektet ledes og gennemføres af Økologisk Landsforening. Der nedsættes en følgegruppe bestående af landmænd, som repræsenter de berørte faggrene, og som alle har konkrete samarbejder i gang på egen bedrift. Der inviteres en rådgiver fra DLBR systemet til at deltage i følgegruppen, og der indgår også rådgivere og en projektleder fra Økologisk Landsforening.

Projektperiode

Januar 2016 - december 2016

 

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug.