Optimering af grovfoderudbytterne hos økologiske mælkeproducenter

Projektets formål er at udvikle økologien samt den økologiske mælkeproduktion ved at optimere udbytterne i de økologiske grovfodersædskifter og derved sikre en bedre økonomi for de økologiske mælkeproducenter.
Elitegrovfoder – få mere og bedre grovfoder i dine køer

Formål

Projektets formål er at udvikle økologien samt den økologiske mælkeproduktion ved at optimere udbytterne i de økologiske grovfodersædskifter og derved sikre en bedre økonomi for de økologiske mælkeproducenter.

Forventede effekter

Effekten af projektet vil være stabile grovfoderudbytter - selv i ugunstige år. Økologiske mælkeproducenter vil få øget deres konkurrenceevne, da deres økonomiske afkast hænger tæt sammen med udbytte og kvalitet af grovfoderet.

Derved kan vi understøtte og udvikle hele den økologiske produktion, da mælkeproducenterne skaber grundlag for de økologiske planteavlere ved at indkøbe foder fra dem.

Aktiviteter

Projektet består af tre faglige arbejdspakker, der hver især vil understøtte grovfoderproduktionen. Til sammen vil de 3 indsatsområder betyde en betydelig øget dyrkningssikkerhed og forbedring af den økologiske grovfoderproduktion.

Arbejdspakke 1: Økologisk svovlnøgle

Formål: At udvikle en økologisk svovlnøgle (et værktøj til beslutningsstøtte i rådgivningen).

Indhold: Svovlnøglen skal indeholde en oversigt over de forskellige grovfoderafgrøders udbytte/responskurve for svovl. Afhængig af hvor stejl udbytte/responskurven er - kan konsulenten vurdere de forskellige afgrøders følsomhed over for en evt. undergødskning med svovl. Endvidere skal Svovlnøglen indeholde en oversigt over svovlindhold og svovlets tilgængelighed i husdyrgødning, recirkulerbare gødningskilder, (der kan anvendes i den økologiske produktion) og de traditionelle gødningskilder som patentkali, kieserit osv. Med svovlnøglen bliver konsulenten derved i stand til at optimere beslutningsprocessen for, hvordan den tilgængelige svovlmængde anvendes mest optimalt - særligt i de mange situationer, hvor der er underskud af svovl på ejendommen. Der skal udvikles et beslutningsstøtteværktøj, der kan understøtte konsulenten, når hun/han sidder og laver gødningsplan for landmanden. Formålet med værktøjet er at give et bedre beslutningsgrundlag for at afklare hvilke afgrøder, der skal gødes med svovl. Ofte er man i den situation, når man laver en økologisk gødningsplan, at det ikke er muligt at fuldgødske alle marker med svovl.

Arbejdspakke 2: Spiretest for kløvertræthed

Formål: At udvikle en feltmetode til at identificere graden af kløvertræthed og derved forebygge, at kløvertræthed fører til en betydelig reduktion i de økologiske kløvergræsudbytter.

Indhold: Der skal udvikles en hurtigtest, som kan laves på de enkelte ejendomme. Testen udvikles ved at lave en prøvedyrkning i foliebakker under kontrollerede forhold. Det skal afprøves, hvilken kultur der er bedst egnet som indikatorplante - men det forventes at være hvidkløver. Endvidere skal der udvikles en sikker testmetode, der giver et ensartet og reproducerbart resultat.

Arbejdspakke 3. Udvikle optimal gødskningsstrategi

Formål: Udvikle optimale gødningsstrategier i kløvergræs, når der anvendes alm. kvæggylle, biogasgylle og dybstrøelse som gødningskilde.

Indhold: Der er meget stor forskel på hvilke kilder, der bliver anvendt til at gøde de økologiske kløvergræsmarker. Flere og flere kvægbedrifter benytter dybstrøelse til kløvergræsmarker om foråret for at sikre kaliumforsyningen og opbygningen af det organiske stof i markerne. Der er derfor behov for at få et overblik over, hvilken effekt tildelingen af de forskellige gødningskilder har på kløvergræsmarker i forhold til udbytter, kvalitet, kløverprocent, reaktionstal og kaliumtal.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

  • Faktaark om svovl til brug ved mark- og gødningsplanlægning i sæsonen 2015/2016 er udarbejdet.
  • Det første testkit blev afprøvet i 2015, og der er lavet gødningsstrategi ved brug af følgende gødningstyper: kvæggylle, kvægdybstrøelse og biogasgylle.
  • Resultater blev præsenteret på Økologisk Landsforenings stand på Økologikongres 2015 og på Plantefaglig dag, afholdt 22 juni 2016
  • Der er udviklet en brugervenlig og funktionel svovl-nøgle, som er et godt redskab til at kunne sikre svovl-behovet i økologiske afgrøder.
  • Resultaterne af de gennemførte spiretests viste, at metoden ikke kan bruges til at bestemme kløvertrætheden.
  • Forskellige gødningsstrategier i kløvergræs er afprøvet og viser, hvordan hhv. dybstrøelse, kvæggylle, minkgylle og afgasset gylle supplerer græsmarken meget forskelligt med næringsstoffer.
  • Der er udarbejdet gødningsvejledninger til kløvergræs og helsæd, som indeholder de forskellige gødningstyper. Det er alle produkter som kan øge ressourceudnyttelsen.
  • Der er udarbejdet en 10-12 punkts tjekliste til sikring af høje udbytter af god kvalitet i hhv. kløvergræs og helsæd.
  • Alle produkter kan anvendes som rådgivningsværktøj.

Økologisk svovlnøgle, arbejdspakke 1

Spiretest for kløvertræthed, arbejdspakke 2

Forsøg med udvikling af feltmetode til at identificere graden af kløvertræthed og derved forebygge, at kløvertræthed fører til betydelige udbyttereduktioner i økologisk kløvergræs. Rapport af Lars Lambertsen, Økologikonsulent, Økologisk Landsforening.

Optimal gødskningsstrategi, arbejdspakke 3

Artikler

Projektperiode

Januar 2015 - december 2016.

 

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Logo Erhvervsudviklingsordningen

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne