Bedre frø og udsæd i økologiske nicheafgrøder

Nicheafgrøder anvendes i specialprodukter af høj værdi, og de udgør et vigtigt potentiale i forhold til udvikling af sorter, der dyrkes på større arealer og som er tilpasset dansk klima og miljø. Et nyt projekt har sat skub i sortsudviklingen af nicheafgrøder.

Samlet set har projektet sat gang i nye relevante sortsudviklingsprojekter, der sikrer udviklingen af økologiske nicheafgrøder, og der er blevet etableret nye samarbejder, systematisk erfaringsopsamling og ikke mindst vidensdeling på området.

Sortsudvikling af nicheafgrøder bliver ikke prioriteret af planteforædlingsvirksomhederne, fordi de forventer, at salget af de økologiske frø vil være for lille til at dække udviklingsudgifterne. Arbejdet med de små afgrøder er dog vigtigt for økologiske planteavlere, og kan være fornuftigt økonomisk for forædlingsvirksomhederne. Især når der er tale om afgrøder, der enten forarbejdes til højværdiprodukter eller har potentiale til at blive dyrket på større arealer.

I projektet "Bedre frø og udsæd i Økologiske nicheafgrøder" blev allerede eksisterende pilotprojekter, der demonstrerer praktisk sortsudvikling af økologiske nicheafgrøder, moniteret og nye blev igangsat. På baggrund af resultater fra pilotprojekterne udarbejdede arbejdsgrupper bestående af landmænd, planteforædlere, konsulenter og forskere handlingsplaner for hver af de udvalgte nicheafgrøder. Se en opsummering af handlingsplanerne herunder.

Udviklingsarbejdet med gamle kornsorter bør fortsætte

Der blev gennemført en screening hos Per Grupe på Mørdrupgård, som har afprøvet gamle nordiske kornsorter fra Nordgen på sin bedrift. Screeningen viser, at der er basis for at fortsætte sortsafprøvningen af gamle sorter, og sorter der endnu ikke er registreret. Over de næste 4 år vil der blive afprøvet 20 vårhvedesorter og krydsningspopulationer på Mørdrupgård, nye samarbejde og ideer er opstået, og der er planlagt aktiviteter med henblik på at udvikle den økologiske sortsudvikling.

Gamle bælgplanter endnu ikke klar til videre sortsudvikling

I projektet blev 22 ærtesorter og 6 bønnesorter afprøvet i samarbejde med Foreningen Frøsamlerne. På baggrund af en screening blev det i arbejdsgruppen besluttet at arbejdet med gamle bælgplanter stadigvæk er for tidligt. Foreningen Frøsamlerne fortsætter arbejdet i andet regi.

Udviklingsarbejdet med sortsblandinger fortsætter i andet regi

Sortsblandinger kan potentielt give robuste afgrøder, der f.eks. er mere modstandsdygtige over for bladsygdomme. Sortsblandinger af vårbyg til økologisk planteavl er i projektet blevet afprøvet hos Hans Haldrup af Nordic Seed. Udviklingen af sortsblandinger fortsættes af Københavns Universitet og Videncentret for Landbrug.

Krydsningspopulationer

I krydsningspopulationer kan man opnå stor genetisk diversitet, og dermed populationer der er tilpasningsdygtige i forhold til forskellige miljøer og klimaer. Afprøvningen af krydsningspopulationer af hvede (udvalgt af Agrologicas) er sat i gang hos Per Grupe. Det er fortsat relevant at teste krydsningspopulationer i mindre skala, at udvikle selektionsmetoder og få mere viden om kvaliteten af afgrøderne.

Udenlandske sorter i DK

Økologisk vårbyg fra tysk planteforædling (Karl-Josef Müller, Darzau) er blevet afprøvet og screenet. Det resulterede i vigtige erfaringer om økologisk afprøvning. Afprøvningen fortsætter med henblik på at identificere både vårbyg- og vinterhvedesorter, der er relevant for dansk økologisk planteavl.

Læs mere om afprøvningen af de tyske sorter: Økologisk forædling - bedre vårbyg?

Færre glimmerbøsser angreb i hvid vinterraps

Økologisk hvid vinterraps er blevet testet hos Per Bundgaard, Vadum og Søren Platz, Gresten. Resultaterne fra disse foreløbige afprøvninger viste en tendens til færre glimmerbøsse angreb i den hvide raps. Der arbejdes derfor videre med sortsudviklingen af hvid vinterraps.

Ekskursion med fokus på tysk planteforædling

I forbindelse med projektet var der også arrangeret en ekskursion til Tyskland, hvor interesserede landmænd, konsulenter og planteforædlere kunne få et indblik i tysk kornforædling af økologiske sorter. Den første dag besøgte deltagerne planteforædlingsfirmaet Darzau. Her fortalte den daglige leder om forædlingsarbejdet og fremviste forskellige sorter. Anden dag gik turen til den biodynamiske gård Lämmerhof, der har udviklet et koncept til forædling af kornsorter, der er tilpasset de lokale forhold. Målet er at udvikle sorter, der er tilpasset til netop de forhold, der gør sig gældende på Lämmerhofs jorder.

Økologisk planteforædling i Tyskland

Fremvisning af rugsorter som Lichtkornroggen, der er på den tyske sortsliste som en ”Open-Source-Erhaltungssorte”. Nøgen byg sorter som Pirona der er meldug- og nøgenbrand resistente, og kan afløse sorter som Lavina.

undefined

Darzau Getreidezüchtungsforschung

På første dagen besøgte vi Karl Josef Müller i Darzau, der er daglig leder af forædlingsarbejdet. Han gav turens deltagere et indblik i kornforædling med økologiske sorter. Der arbejdes med rug, byg, hvede, spelt, enkorn, havre og ærter. De første økologiske forædlede sorter er nået på markedet.

Vi fik fremvist rugsorter som Lichtkornroggen, der er på den tyske sortsliste som en "Open-Source-Erhaltungssorte". Nøgen byg sorter som Pirona der er meldug- og nøgenbrand resistente, og kan afløse sorter som Lavina. I vinterhveden fik vi præsenteret sorterne Goldblumenweizen og Govelino. I speltforædlingen har man selekteret sorten Emiliana, der med 70 % af kernerne tærskes ren fra yder- og inderavne og derfor bevarer sin spiredygtighed, hvor dette er ønsket og avnerne ikke.

Under udvikling er forædlingsarbejdet med vinterærterne, der på tørre egne har fordel af den tidlige vækst. I alt arbejder der ca. 9 personer inkl. høsthjælp.

Lämmerhof

I let regnvejr på anden dagen viste Detlef Hack, ejeren af den biodynamiske Lämmerhof, rundt på gården, der både dyrker grøntsager, har grise og ammekøer, "dyrker natur" på eng og mosearealer på i ca. 300 ha. inkl. forpagtninger. Hoveddriftsgrenen er dog planteavl med tilhørende kornrenseri til forarbejdning af såsæd og brødkorn til bagere og grossister.

Detlef Hack har i et samarbejde med Patrick Schmidt udviklet eget koncept til forædling af kornsorter på samme måde som der tilbage i tiden var egne Landsorter i et hvert sogn der var tilpasset lokale forhold. I gamle dage var det typisk et gods/ større landbrug der stod for arbejdet og så solgte til de omkringliggende bønder, hos Detlev Hack prøver man at løfte opgaven i fælleskab mellem flere jordbrugere og forædlere, der arbejder med biodynamisk/økologisk forædling. Målet er at finde sorter/varieteter der er tilpasset netop forhold på Lämmerhofs jorder.

På gården anlægges således forsøgs- og demonstrations-parceller af gamle sorter af fx Hvede. Ud over selektionsforædlingen anvendtes også biodynamiske teknikker med såtid og etablering iht. såkalender for at fx påvirke strålængde og planternes vitalitet. Egnede sorter/varieteter går så videre i dyrkningen og får et større areal i det følgende år. For turen deltagere blev det tydeligt, hvor ressourcekrævende egen forædling er.

undefined

Sorterne af Lawina, Pirona, Tifi, Terzino, Svenskaja, Sandomir, Gevilino, Goldblume, og Lichtkorn findes som sædekorn og fås ved henvendelse til: Öko-Korn-Nord , D-21386 Betzendorf, Folkert Höfer, tfl. +49 4138 5106-14.

Patrick Schmidt, Bollheimerstr. 2b, 53909 Zülpich-Oberelvenich, Tel. Festnetz: 02252-8382460. Det er ham der kommer på ejendommene og laver "gårdforædling".

Projektbeskrivelse: Bedre frø og udsæd i økologiske nicheafgrøder

Formålet med projektet er at igangsætte eller monitere pilotprojekter, der med udgangspunkt i ønsker fra det økologiske erhverv, kan demonstrere praktisk sortsudvikling af økologiske nicheafgrøder.

I nærværende projekt vil der blive arbejdet med sortsudvikling i op til 5 afgrøder. Projektets aktiviteter vil omfatte møder mellem producenter, rådgivere og planteforædlere med henblik på at lave afgrødespecifikke handlingsplaner for sortsudvikling for en periode på 5-10 år, hvilket er et nødvendigt tidsperspektiv for sortsudvikling.

Projektets aktiviteter vil involvere op til 10 landmænd, 5 forarbejdere og salgspersonale, 5 rådgivere og 5 planteforædlere. Aktiviteterne vil bidrage til at få viden om og erfaringer med at organisere arbejdet med økologiske nicheafgrøder. Dialog og øget forståelse mellem de forskellige aktører er vigtige skridt i processen med at få udviklet og markedsført bedre frø og udsæd til økologisk planteavl og udnytte muligheder for udvikling og afsætning af højværdiprodukter.

Projektperiode: januar 2013 - december 2013

Forudgående projekter

Projektet "Bedre frø og udsæd i Økologiske nicheafgrøder" er en fortsættelse af to projekter, der løb af stablen i henholdsvis 2011 og 2012.

I 2011 blev der etableret pilotprojekter på udvalgte økologiske bedrifter, hvor landmænd og planteforædlere i fællesskab arbejdede med sortsudvikling, opstillede avlsmål og selekterede planter til videre brug.

I 2012 blev der udviklet informationsmateriale til landmænd, der overvejede at beskæftige sig med økologisk planteforædling og udvikling. Derudover blev der udviklet og afprøvet en model for sortsafprøvning på bedriftsniveau.

Læs mere om de forudgående projekter her: