Økologi i Sporet

Vi afprøver om faste kørespor, pløjefri dyrkning og grøngødning kan føre til bedre vækstbetingelser og forbedret omsætning af næringsstoffer. Målet er at kunne reducere behovet for at tilføre næringsstoffer og øge kvaliteten af afgrøderne.
Bede med faste kørespor på Barritskov.

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at udvikle nye, fuldt automatiserede, økologiske dyrkningssystemer til produktion af grovfoder og konsumafgrøder. De nye dyrkningssystemer vil være baseret på:

 • Dyrkning i bede, hvor flere typer hjælpeafgrøder sået i rækker mellem afgrøderne bidrager til optimering af det økologiske næringsstofkredsløb
 • Pløjefri dyrkning, hvor ukrudtstryk reduceres ved brug af hjælpeafgrøder, teknik og management
 • Faste kørespor, CTF (Controlled Traffic Farming vha. GPS)
 • Nye redskaber og digitale teknologier, f.eks. til varsling af rettidige behandlinger
 • Helhedsvurdering på landskabsniveau - synergi mellem kontrollerede dyrkningsbede og natur

Aktiviteter

 • AP1: Innovative økologiske dyrkningssystemer – udvikling af digitale dyrkningssystemer til grønsager, grovfoder og konsumafgrøder
 • AP2: Optimering af økologisk, biologisk kredsløb i jord-plantesystemet
 • AP3: Digitale teknologier og præcise markredskaber
 • AP4: Formidling, demonstration, kommunikation samt projektstyring

Faste kørespor

Faste kørespor i økologisk planteproduktion kan give en lang række fordele:

 • bedre jordstruktur
 • højere udbytter græsmarker
 • bedre kvalitet af salgsafgrøder
 • mindre manuelt lugearbejde i grøntsager

Med ny teknologi kan vi opnå større præcision i plantedyrkningen, udnytte ressourcerne bedre og reducere klimapåvirkningen med 30-50 pct. Hvor langt vi kan komme i praksis, undersøger vi i dette projekt. Forsøgene i projektet bliver udført hos fem forskellige landmænd, der dyrker forskellige typer afgrøder. I forsøgene kan vi sammenligne dyrkningsmetoderne i fuld skala.

Pløjefri dyrkning i økologisk landbrug

En veludført pløjning kan være en god metode til at bekæmpe både rodukrudt og frøukrudt. Pløjning og harvning har dog ikke kun positive effekter. Jordbearbejdning forstyrrer jordens naturlige processer kraftigt. En beluftning af jorden øger omsætningen af de letomsættelige organiske stoffer i f.eks. afgrøderester, hvilket medfører frigivelse af næringsstoffer. Samtidigt giver hyppig jordbearbejdning også en øget omsætning af jordens humus, hvilket kan have en række negative konsekvenser: mindre stabile aggregater (jorden slemmer), større risiko for erosion, mindre kapacitet til at lagre vand og næringsstoffer, mindre bæreevne og dermed øget risiko for jordpakning.

Deltagere i projektet

Skiftekær Økologi, Tåsinge

 • Afgrøder: kartofler, løg, rødkål, hokkaido
 • Bede med 2,25 m sporvidde
 • Gode erfaringer med at harve i stedet for at pløje
 • Importeret gødning skal udfases og erstattes med grøngødning

Vostrup Øko, Tarm

 • Afgrøder: kartofler, gulerødder, rødbeder
 • Bede med 2,18 m sporvidde.
 • God effekt på udbytte og på kvalitet af pløjefri dyrkning og faste kørespor er demonstreret på forsøgsareal

Barritskov, Juelsminde

 • Udviklingsareal hvor nye grønsager og sorter afprøves og optimeres til dyrkning ved avlere, der leverer til Aarstiderne A/S
 • Udvikling af grøngødningskoncepter
 • Bede med 2,18 m sporvidde

Bundgaard Agro, Nørresundby

 • Afgrøder: Rajgræs, vårhvede, rug, hvid vinterraps, specialarter til mel herunder: våremmer, vårspelt, ølandshvede og boghvede
 • Faste kørespor: 8 m
 • I forsøg sammenlignes pløjefri etablering fra faste kørespor med traditionel planteetablering efter pløjning.
 • Læs om forsøgene på Bundgaard

Sejersbøl I/S, Thisted

 • Kvægbrug, mælkeproduktion.
 • Faste kørespor i kløver græsmarker: 12 m arbejdsbredde.
 • Første år er i forsøg målt merudbytte på 8 % ved delvist faste kørespor og 16 % ved konsekvente faste kørespor

Ud over de fem landmænd deltager følgende i projektet:

 • Rådgivning og information: Økologisk Landsforening og Gartnerirådgivningen (HortiAdvice Scandinavia)
 • Teknisk udvikling: Yding Smedie, GeoTeam, John Deere, Aarhus Universitet.
 • Forsøg og undersøgelser: Aarhus Universitet
 • Ekstern bistand: CTF Europe.dk

Kontaktoplysninger

Resultater

Resultaterne vil løbende blive formidlet på denne hjemmeside og stilles til rådighed for alle, for så vidt angår aktiviteter hos Aarhus Universitet, Gartnerirådgivningen og Økologisk Landsforening. Projektets endelige resultater vil foreligge senest ved udgangen af 2016.

Status 2014

Projektet forløber som planlagt mht. markforsøg. Projektets egentlige resultater kan kun vurderes over år. Forsøgsarealer hos Sejersbøl I/S og Bundgård var præget af tørken, hvilket har vanskeliggjort udbyttemålinger. Alle forsøg forventes dog at have klaret tørkeperioden. Der er identificeret nye problemstillinger, der skal løses – f.eks. gylleudlægning i rækker og større fokus på bekæmpelse af ukrudt, hvor ukrudtstryk er massivt. Det er planlagt at afprøve GreenSeeker fra GeoTeam fra 2014, som forventes at bidrage til rettidige behandlinger f.eks. vurdering af kvælstofbehov.

 • Projektet er blevet præsenteret på konference i Tasmanien v/Skiftekær Økologi
 • Der har været afholdt åbent hus med fokus på teknologier hos grønsagsproducent Skiftekær Økologi i maj 2013.
 • Et netværksprojekt har været på besøg hos Per Bundgård i august for se boghvededyrkning og faste kørespor i praksis i nærværende projekt Økologi i sporet.
 • Projektet er blevet præsenteret på møde i Sverige i november 2013 om faste kørespor v/Sven Hermansen
 • Projektet har været formidlet på flere mindre møder.
 • Generelt har vi ikke fået formidlet tilstrækkelig viden fra projektet i 2013 pga. ændringer i projektets ledelse, hvilket vi har oplyst FØL om i forbindelse med ændring af projektbevilling 2013-2014.

Status 2015 - 2016

I store træk følger projektet de lagte planer. Behandlinger af parcellerne hos landmænd og gartnere forløber fint, og landmændene oplever overordnet set succes med faste kørespor. I flere tilfælde er der endda målt merudbytte af afgrøderne ved at sammenligne tilfældig trafik og kontrolleret trafik. Visse aktiviteter under AP3, som skulle gennemføres på både Foulumgård og hos Bundgård, Vadum, fokuseres nu til kun at blive gennemført på Foulumgård. Projektet fortsætter og afsluttes i 2016.

Formidling og artikler

 • Baggrundsmateriale. Faste kørespor (CTF) i økologisk gartneri og landbrug.
 • Faktaark – Faste kørespor (CTF) og pløjefri dyrkning i økologisk grøntsagsproduktion
 • Faktaark – Faste kørespor (CTF) i økologisk græs
 • Faktaark – Faste kørespor (CTF) i økologisk planteavl
 • Tjekliste til rådgivere i grøntsagsproduktion
 • Tjekliste til rådgivere i produktion af grovfoder og salgsafgrøder
 • Udveksling af viden om Faste Kørespor – indlæg på international kongres v/Peter Bay, New Zealand 2012
 • Demonstration af redskaber til faste kørespor maj 2013, målgruppe projektdeltagere, maskinproducenter og faglige interessenter
 • Åbent hus for Frugt og Grønt-producenter og - interessenter med Fremvisning af ØkoSpor. 40 deltagere på Skiftekær Økologi 16. juni 2014 – indlæg v/ Hanne L. Kristensen, AU Årslev. Omtale på facebook.
 • Åbent Hus, juli 2013, i forbindelse med GUDP-projekt, herunder fremvisning af ØkoSpor forsøgsarealer v/Per Bundgård
 • Åbent hus, 2.juni 2014, fremvisning af ØkoSpor-forsøgsarealer v/Kristian og Jacob Sejersbøl samt Michael Nørremark, AU-Foulum. Cirka 45 landmænd deltog i markvandring og i efterfølgende præsentation i Landbothys lokaler ved Thisted.
 • Løbende fremvisninger for grupper af forsøgsareal på 4 ha med skiftevis grøngødning og grønsager hos Aarstiderne og Barritskov
 • Seminar på Vara Folkehögskola, Sverige, 24. oktober 2013. ”Resultater fra forskning og forsøg Økologisk Landsforening, DK” v/planteavlskonsulent Sven Hermansen. Deltagere: Ca. 60 økologiske planteavlere, enkelte konsulenter, forskere og maskinhandlere.
 • September 2013, besøg fra Sverige, oplæg om økologisk hightech planteavl i Økologiens Hus.
 • Omtalt i oplæg om økologisk planteavl: Rebild 11. november 2013, Dalum 13. november 2013, 18. november 2013, 20. Gefion, Sorø, 20. november 2013
 • Oplæg v/Erik Kristensen for Thises leverandører 3. og 4. juni 2013 i Herning og Thy. Emne: faste kørespor og afledte effekter.
 • Studierejse til Holland om faste kørespor 10-11 oktober 2012. 9 projektdeltagere deltog.
 • Aarstiderne: Dyrkningssystemet demonstreres jævnligt for de mange besøgende på Barritskov. I efteråret 2015 afholdtes en større temadag for grønsagsproducenter.
 • Skiftekær, Vostrup Øko og Sejersbøl. Der er hvert sted holdt 1 åbenthus-dag i sommeren /efteråret 2015 med mange deltagere.
 • Udstilling om projektet i udstillingshallen ved Økologi Kongres 2016, Vingstedcentret, 25.-26. november 2015
 • Daverkosen, S. (2015) Udvikling af praktiske metoder til udnyttelse af mobile grøngødninger i grønsagsproduktion. Oplæg på Økologi Kongres 2016, Vingstedcentret, 25.-26. november 2015
 • Knudsen, P.B. (2015) Erfaringer med faste kørespor. Oplæg på Økologi Kongres 2016, Vingstedcentret, 25.-26. november 2015.
 • Nørremark, M. (2016) Anvendelse af data fra traktorens computer til bedriftsstyring. I: Plantekongres 2016, 20-21. januar, Herning, Danmark, 144-145
 • Nørremark, M. (2016) Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning. I: Plantekongres 2016, 20-21. januar, Herning, Danmark,
 • Nørremark, M. (2016) Anvendelse af data fra traktorens computer til bedriftsstyring. Indlæg ved Plantekongres 2016, 20-21. januar, Herning, Danmark
 • Nørremark, M. (2016) Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning. Indlæg ved Plantekongres 2016, 20-21. januar, Herning, Danmark.
 • d’Orey, Guilherme (2016) Normalized Difference Vegetation Index in Machine Learning. Forspeciale projekt ved AUs civilingeniøruddannelse. Vejleder: Michael Nørremark. Juni 2016, Aarhus, Danmark. 28 sider.
 • d’Orey, Guilherme (2017) Comparison of Support Vector Machine and Neural Network algorithms for weed mapping using NDVI measurements. Speciale projekt ved AUs civilingeniøruddannelse. Vejleder: Michael Nørremark. Februar 2017, Aarhus, Danmark.
 • Hefner, M., Nørremark, M., Kristensen, H.L. (2017) Seasonal Controlled Traffic Farming im ökologischen Gemüseanbau. I proceedings for den 14. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, 7-10 Marts 2017, Freising-Weihenstephan, Tyskland. 4 sider
 • Temadag hos Skiftekær Økologi 15. sept. 2016 med demonstration af Økologi i Sporet markforsøg, grøngødningsudlægger m.m. samt inviteret foredrag af bl.a. Janio de Haan Wageningen University & Research om systemer med faste kørespor, Margita Hefner, Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer om udbytte, rod og kvælstofresultater fra Skiftekær og Vostrupforsøgene samt Richard de Visser, GartneriRådgivningen om dyrkning og teknik. Cirka 100 deltagere.
 • Daverkosen, S. mfl. 2016. Aarstidernes Nyhedsbrev uge 40, 2016 og video om mobilt grøngødningssystem. Målgruppe: Landmænd og gartnere lagt på Facebook og offentligt tilgængeligt via https://www.facebook.com/aarstiderne/videos/10154969980309640
 • Pressemeddelelse om projektet. Maj 2012. Omtalt i en række medier.
 • Omtale af projektet v/Gartnerirådgivningen. Juni 2012
 • 000 ha hightech økoplanteavl i Nordjylland. Agrologisk og Infomedia. Joachim Plaetner Kjeldsen, Økologisk Landsforening, 14. juni 2013.
 • Omtale af projektet samt omtale af demodag hos Skiftekær Økologi. Økologi & Erhverv 7. juni 2013
 • Frugt & Grønt, marts 2014: Køkkenhaven flytter ud i marken
 • 10 pct. mere græs med faste spor. Økologi og Erhverv nr. 561. 20. februar 2015. 
 • Økologi i sporet - 16 procent højere græsudbytte. Artikel på agrologisk.dk april 2015.
 • Faste kørespor øger udbyttet. Artikel på gartnertidende.dk d. 8. september 2015.
 • Gartnertidende 2014 Hanne vender tilbage
 • Økologi i faste kørespor. Artikel på landbrugnet.dk d. 15. september 2015.
 • Nyt redskab til fordeling af mobil grøngødning. Af Kaj Lund Sørensen, Økologi & Erhverv nr. 576, 30. oktober, 2015, side 10.
 • Jordens frugtbarhed øges. Artikel fra temadag om jordfrugtbarhed og faste kørespor hos Skiftekær Økologi. Økologi & Erhverv nr. 596, 23. september 2016.
 • Maskiner udfordrer faste kørespor. Artikel i Økologi & Erhverv nr. 599, 11. november 2016
 • Hefner, M., Kristensen, H.L. (2016) Nurse your soil: Controlled Traffic Farming to improve soil quality and yield in organic vegetable production. Poster og formidlingsstand på Food Festival 2016, Århus, Danmark.
 • Nielsen, S.F. (2016) Faste kørespor giver mange fordele. Gartnertidende 13: 22-23
 • Hefner, M., Nørremark, M., Kristensen, H.L. ’Seasonal controlled traffic farming’ im ökologischen Gemüseanbau, Published abstract and oral presentation 7. March 2017, from 14. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Freising. Germany.
 • Hefner, M.; Labouriau, R.; Kristensen, H.L. (2017) Controlled traffic farming increases crop yield, root growth and soil mineral N in organic vegetable production. Submitted abstract for oral presentation at the international conference “Innovative solutions for Sustainable Management of Nitrogen” 26-28 June 2017, Aarhus, Denmark.
 • Hefner, M. Labouriau, R., Nørremark, M., Kristensen, H.L. (udkast) Controlled traffic farming: Effects on yields, root growth and nitrogen in plants and soil in organic vegetable and crop production. Forventes indsendt til internationalt tidsskrift juli 2017.
 • Hefner, M., Labouriau, R., Nørremark, M., Kristensen, H.L. (2017) Faste kørespor i økologisk grønsags- og kornproduktion: Effekter på udbytter, rodvækst og kvælstof i planter og jord. Foredrag indmeldt til Økologikongressen november 2017.
 • Øg jordens frugtbarhed. Af Stig F Nielsen og Richard de Visser, Gartnertidende nr. 15, 2016.
 • Gode erfaringer med mobil grøngødning. Af Stig F Nielsen, Gartnertidende nr. 14, 2016.
 • Unsupervised classification method for placing sampling points
 • Dyrkningsplaner og maskiner for reduceret jordbehandling, faste kørespor og pløjning i økologisk kornsædskifte
 • SynField user manual
 • On line beslutningsstøttesystem for rettidig trafik og jordbearbejdning
 • GreenSeeker projekt
 • Detecting Weed Patches in Crops with Normalized Vegetation Index sensor using Support Vector Machines

Rundvisninger og demonstrationer

På Aarstidernes gård kommer der mange besøgende, til foredrag, rundvisninger og andet. Flere tusind om året. Mange af dem er med i marken og har også hørt om Økologi i Sporet og set maskinerne i funktion. Nedenfor er listet de direkte aktiviteter, der har involveret projektet.

Dato

Arrangement

Personer

22.04.14

Det Økologiske Akademi

26

04.06.14

Gasa-Nordgrønt

24

11.06.14

Friland

120

18.06.14

Østjydske Deltidslandmænd- LMO

44

18.06.14

Erfragruppe-økologiske planteavlere-LMO

13

19.08.14

Økologiske gartnere

23

27.08.14

Bygholm Landbrugsskole

62

12.09.14

Sønderjysk Landboforening-Personaletur

124

08.05.15

Russisk landmandsgruppe

8

23. 06.15

DLG – Tysk Landmandsgruppe fra Frankfurt

35

25.08.15

Bygholm Landbrugsskole

70

06.09.15

Sterling University – USA-Sustainability

28

27.01.16

ADAMAH-Østrigsk Kasseleverigssystem

5

02.03.16

Agronomistuderende KU-Science

28

04.04.16

Lundbæk Landbrugsskole

16

08.06.16

Tolvmandsforening - Lolland

18

17.06.16

Hammerum Herreds forening

14

08.09.16

Hedensted kommune – Natur og Miljø

22

26.09.16

Belgisk Landmandsgruppe

17

18.10.16

Mjøsgårdene-Norge

21

25.10.16

JA-netværk

14

13.11.16

Landbrug og Fødevarer - Havebrug

24

 

Oplæg og foredrag

Dato

Arrangement

Sted

26.09.14

IPPS-konference

Svendborg

17.01.15

Vinterseminar Biodynamisk forening

Kullerup, Nyborg

29.04.15

Uddannelsesdag for økologiske konsulenter - Planteavl

Barrit, Vejle

01.06.15

Danida Fellowship Centre Course

Barrit, Vejle

25.10.15

Økologikongres

Vingsted, Vejle

23.02.16

Jord i Udvikling – KU, Science

København

08.04.16

MatchMaking – KU-Science

København

07.06.16

Danida Fellowship Centre Course

Barrit, Vejle

07.10.16

MatchMaking – KU-Science

København

12.10.16

Jordfrugtbarhedskursus

Foulum, Viborg

15.11.16

Økologisk Inspirationsdag – Gefion

Sorø

29.11.16

Jordens Frugtbarhed – Vestjyllands Højskole

Ringkøbing

26.01.17

Grønsagsdyrkning – Økologisk Landbrugsskole

Kalø

 

Projektperiode

1. september 2012 - 31. december 2016.

 

Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprgram, (GUDP) under Fødevareministeriet og Fonden fra Økologisk Landbrug.

 

undefined