Lyngflis som strøelses- og rodemateriale til svin

Grises rodeadfærd stimuleres ved alsidigt rodemateriale. Der er derfor grund til at tro, at lyngflis vil kunne beskæftige grise, forebygge uhensigtsmæssig adfærd og forbedre dyrevelfærden.
Lyngflis er velkomment rodemateriale for grise. Foto: Karen Munk Nielsen, Økologi & Erhverv

Formål

Hovedformålet med projektet er at forbedre dyrevelfærden i økologiske svineproduktion ved at afprøve lyngflis som rodemateriale og strøelse til svin.

Lyngflis: I projektet optimeres afhøstning, opsoldning og tørring af lyngflis med henblik på at anvende det til forskellige formål til svin. Lyngflis afprøves som rodemateriale i to besætninger, hvor smågrisene fravænnes og fedes på stald. Grisenes velfærd målt som aktivitetsniveau, socialadfærd og anmærkning på slagtekroppen sammenlignes med hold, som ikke får tildelt lyngflis.

Gødning: Lyngflisens indhold af næringsstoffer og kulstof analyseres, og potentialet for import af næringsstoffer og kulstof til økologiske arealer beregnes. Endvidere analyseres indholdet af næringsstoffer i lyngflisen, når den igen fjernes fra slagtesvinenes udeareal. Lyngflisens evne til at opsamle dyrenes gødning beregnes.

Forventet effekt

  • Økologiske slagtesvineproducenter får mulighed for at tilbyde grisene et spændende rodemateriale.
  • Det forventes, at stressniveauet falder og forekomst af øre- og halebid reduceres samt at dødeligheden blandt slagtesvin kan sænkes med 1 %
  • Økologiske slagtesvineproducenter får et alternativt strøelsesmateriale, som delvist kan erstatte konventionel halm.

Aktiviteter

Projektet er opdelt i tre arbejdspakker

Arbejdspakke 1: Lyngmateriale

I arbejdspakke 1 undersøges, hvordan lynghederne høstes og opbevares for at få det bedst mulige rode- og beskæftigelsesmateriale. Der beregnes en pris på forskellige sorteringer og kvaliteter af afhøstet materiale fra lynghederne. Arbejdspakken gennemføres her i 2015 i samarbejde med Aarestrup Planteskole, som har stor ekspertise med maskinel pleje af hederne i hele Jylland og som har udviklet en specialmaskine til afhøstning af hederne. Der afholdes en workshop med husdyrproducenter og entreprenører samt et evalueringsmøde med planteskole og landmænd. På baggrund heraf udarbejdes anbefalinger af, hvilken kvalitet, der er mest optimal, når lyngflis skal bruges som strøelse.

Arbejdspakke 2: Rodemateriale til svin

I to besætninger der fravænner smågrise på stald, laves en afprøvning med tildeling af lyngflis som rodemateriale. Lyngflisen tildeles i perioden fra grisenes fravænning, til de slagtes. Grisenes velfærd målt som aktivitetsniveau, socialadfærd, dødelighed og anmærkning på slagtekroppen sammenlignes med sammenlignelige hold i samme besætninger, som ikke får tildelt lyngflis. I samarbejde med fagkonsulent fra SEGES og konsulent fra UHF udarbejdes forsøgsplaner. Der udarbejdes en video, som demonstrerer anvendelsen af lyngflis som rodemateriale til smågrise efter fravænning i stald og på udeareal.

Arbejdspakke 3: Næringsstoftilførsel og opsamling

I 2015 tages der næringsstofanalyser og alt lyngflis, som anvendes i projektet, vejes. Tilførsel af næringsstofferne N, P og K samt kulstof opgøres per slagtesvin og værdisættes. Lyngmaterialet udskiftes ved hvert nyt hold af slagtesvin. I 2016 udtages der næringsstofanalyser af lyngflis blandet med dyrenes gødning. Prøverne udtages i forbindelse med, at det fjernes fra de udendørs slagtesvineareal. Næringsstofindhold før og efter sammenlignes som et udtryk for, hvor effektiv lyngflisen er til at opsamle næringsstoffer. På baggrund af disse analyser vil vi beregne, om lyngflisen kan opsamle kvælstof fra husdyrgødningen.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Anvisninger

Film: svin med adgang til lyngflis hos Bertel Hesbjerg

Se film om slagtesvin som har adgang til lyngflis hos svineproducent Bertel Hesbjerg. Som det ses er området velbesøgt og der er høj aktivitet.

Film: Lyngflis som rodemateriale til økologiske slagtesvin

Filmen omhandler de erfaringer, der er opnået i forsøget. Økologisk landmand Bertel Hestbjerg fortæller om sine erfaringer med lyngflis i sin stald. Økologikonsulent Lars Lambertsen fortæller om bagrunden for forsøget og om lyngflis. Filmen er produceret for Økologisk Landsforening af Moxtell Productions i 2016. Målgruppen for filmen er primært økologiske svineproducenter, men også andre med interesse for økologi og økologisk svinehold.

Demonstration af berigede udearealer til svin

Den 19. september 2016 er der afholdt demonstration i projektet. Demonstrationen havde til formålet at vise, hvordan berigede udearealer til svin kan indrettes og hvilken effekt, indretningen kan have for svinenes adfærd.

Demonstration af berigede udearealer til svin

Læs mere

Organisering

Projektledelsen varetages af Økologisk Landsforening. En projektgruppe sammensættes af økologikonsulenter fra Økologisk Landsforening, svinekonsulenten fra Seges, konsulent fra Udviklingscenter for Husdyr på Friland (UHF) og konsulent fra Aarestrup Planteskole. Landmænd fra svineudvalg i Økologisk Landsforening indgår i en følgegruppe.

Projektet samarbejder med projektet pECOSYSTEMS. Læs om pECOSYSTEMS her: http://agro.au.dk/forskning/projekter/pecosystem/ og her http://okologi.dk/landbrug/projekter/svin/pecosystem

Der samarbejdes desuden med projektet: Bedre stalde til økologiske slagtesvin, som er ejet af Udviklingscenter for Husdyr på Friland. Læs om projektet her: http://udviklingscenter.com/projekter/igangvaerende/bedre-stalde-til-oekologiske-slagtesvin.html

Projektperiode

Januar 2015 - december 2016.

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.