Reduktion af drivhusgasser

Reduktionsmuligheder påpeget og drøftelse af mulighederne med de medvirkende jordbrug.

Materialer og viden

Materialesamling om reduktion af drivhusgasser

Bind kulstoffet for bundlinjen

Kvægbedriftens klimabelastning

Resultater og de deltagende gårde

Om drivhusgasser

Reduktionsmuligheder

Klimaregnskab - et skridt mod klimavenlig drift

Demonstrationsprojekt om reduktion af drivhusgasser

Klima er på mange måder i vores bevidsthed og vi støder ofte på ordet drivhusgas og drivhusgaseffekten, uden at kende betydningen og hvilken effekt og indflydelse vi selv har på denne. Denne hjemmeside giver en introduktion til drivhusgaseffekten, klima og den menneskeskabte, og især det økologiske landbrugs, effekt på klimaet.

Reduktion af drivhusgasser, er et projekt, der viser hvor meget økologiske landmænd udleder og fortæller hvorfor der bør gøres noget og ikke mindst, fortæller hvordan der kan gøres noget for at forbedre klimaet.

Drivhusgasser eller CO2-udledning er et emne vi ikke kommer uden om. I EU's energi- og klimapakke har Danmark forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 20% fra ikke-kvotebelagte sektorer (herunder landbruget) i forhold til 2005 inden 2020.

Det økologiske landbrug har som målsætning at producere fødevarer med mindst mulig negativ påvirkning af omgivelserne og der er i stigende grad en erkendelse af at der er behov for at også økologisk landbrug indarbejder nye metoder, hvor klimapåvirkningen (udledningen af drivhusgasser) kan mindskes.

Formålet med projektet er at demonstrere hvordan og i hvilket omfang økologiske landmænd kan mindske udledning af drivhusgasser samt at motivere økologiske landmænd til at mindske udledning af drivhusgasser. Projektet kan give et indtryk af det økologiske jordbrugs potentiale som redskab til at reducere udledningen af drivhusgasser fra dansk landbrugsdrift. Et positivt resultat kan både anvendes politisk og til at anprise økologiske produkter.

Demonstrationsprojektet tager udgangspunkt i fire økologiske produktioner, to kvægbrug og to planteavlsbrug. Projektet skal fremvise og formidle effekten af tiltag til at reducere udledning samt give et indtryk af hvilke tiltag, der er bedst kan indpasses i de konkrete økologiske produktioner og motivere andre økologiske landmænd til at reducere udledning af drivhusgasser på deres ejendom. Nedenstående elementer planlægges at få fokus på ejendommene:

  • Fodring af dyrene, især køer, hvor fodersammensætning og ydelsesniveau påvirker udledningen af metangas
  • Opsamling og lagring af husdyrgødningen, herunder type af husdyrgødning og brug af strøelse
  • Udbringning af gødning, placering i sædskifte og tidspunkt for udbringning, samt effekt på udnyttelse af kvælstof
  • Sædskifte, især i relation til udnyttelse af kløvergræsmarker og anvendelse af efterafgrøder.
  • Anvendelse af halm og planterester.
  • Jordbearbejdning, især i relation til ukrudtsbekæmpelse (stubbearbejdninger og bekæmpelse af rodukrudt).
  • Hegn, solitære træer og andre uopdyrkede dele af bedriften.
  • Effekt af produktion af biogas ud fra bedriftens biomasseressourcer.

Projektet er et demonstrationsprojekt med bevillig fra FØL og FE. Projektperioden er 1-årigt og slutter 1.marts 2010. Projektet laves i samarbejde med 4 økologiske landmænd, Århus Universitet (ÅU) og Økologisk Landsforening.