Formidling af økologisk forskning

Formidling og demonstration af økologisk forskning fra økologiske GUDP-projekter

Projektets formål er at understøtte formidling og demonstration af økologiske forsknings- og udviklingsaktiviteter i regi af GUDP (Grønt udviklings- og demonstrationsprogram). Projektet vil bidrage til, at GUDP-projekterne opnår de forventede resultater og effekter, herunder særligt de opgaver og roller som varetages af Økologisk Landsforening.

Økologisk Landsforening deltager i projekt-/styregruppen for fem GUDP-projekter og står i den forbindelse for at:

 • formidle projekternes aktiviteter og resultater på internettet og fagblade mv.
 • formidle kontakt til målgrupper (virksomheder, konsulenter, landmænd, m.fl.).
 • gennemføre demonstrations- eller udviklingsaktiviteter i relation til det enkelte projekt.

Projektet bidrager med praksisnær udvikling af flere sektorer i økologisk jordbrug. De retter sig mod:

 • Høj dyrevelfærd og bedre sundhed
 • Diffentierede produktionssystemer
 • Økologisk planteproduktion uden konventionel husdyrgødning
 • Mangfoldighed i afgrøder og bæredygtig teknologi i markdriften

Endelig fremmer det løsninger på faglige udfordringer som:

 • Klima
 • Energi
 • Recirkulering af næringsstoffer
 • Biodiversitet og natur
 • Udbygnig af forbrugernes kendskab til den økologiske produktionsform.

I perioden 2011-13 deltager Økologisk Landsforening i følgende GUDP-projekter:

De er alle finansieret med tilskud under GUDP-loven fra Fødevareministeriet.

Rødder og kompost - økologisk dyrkning med begrænset næringsstoftilgængelighed - RoCo

Økologisk Landsforening har ansvaret for at formidle drøftelser af de løsningsforslag og resultater, som GUDP-projektet afprøver og producerer. Diskussionerne gennemføres i forskellige fora, hvor landmænd og/eller forbrugere medvirker. Økologisk Landsforening er også ansvarlig for at definere spørgsmål til fokusgruppe-undersøgelse og udnytte resultaterne i regeludvikling inden for økologisk jordbrug.

Læs mere om projekt RoCo

Højere produktivitet i dansk økologisk planteproduktion - HighCrop

Økologisk Landsforening har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre Supply chain workshops med projektdeltagere og interessenter i tre workshops: 1) Bioenergi, biogas og grøngødningskæder, 2) foderproduktion og foder kvalitetskæder, 3) fødevareproduktion og fødevarekvalitetskæder. Workshops søger at inddrage alle aktører før, i og efter kæden og formidle projektets resultater til udnyttelse i kæden. Både danske og udenlandske eksperter inviteres og resultaterne formidles på web og i faglige artikler.

Læs mere om projekt HighCrop

Multikriteriel vurdering og kommunikation af effekterne af økologiske fødevaresystemer (MULTI-TRUST)

Økologisk Landsforening skal levere inputs til projektets WP 4. I arbejdspakken er det opgaven at udvikle, afprøve og kalibrere det værktøj til multikriteriel beskrivelse og vurdering af økologien, der skal udvikles i projektet. Økologisk Landsforening deltager i tre forskellige funktioner i den proces. Først skal modellen udvikles og afprøves med udgangspunkt i det teoretiske fundament, der er opbygget i de foranstående arbejdspakker. Dernæst skal metoden præsenteres og evalueres sammen med myndigheder og det politiske lag, idet der i arbejdet med modellen også indgår en diskussion af værktøjets værdi som model for beregning af tilskud og kompensation til understøttelse af "top-up" på økologi, mht. dyrevelfærd, klima, natur osv. Endelig skal Økologisk Landsforening medvirke til at gennemføre en forbrugerundersøgelse, der skal sikre, at de parametre, der er anvendt, kan anderkendes som værdifulde af forbrugeren.

Læs mere om projekt MULTI-TRUST

Økosystem Funktioner og Services af Biodiversitet i Græsmarker (EcoServe)

Økologisk Landsforening har ansvaret for demonstration af flerartsblandinger i græsmarken. Det indebærer kontakt til de deltagende landmænd, herunder udarbejdelse af produktionsdata til systemanalyse for det videre forskningsarbejde i projektet. Endvidere skal foreningen organisere og gennemføre markvandringer og bedriftsbesøg hos 3 værter i projektperioden. Økologisk Landsforening har ansvaret for den landmandsrettede formidling via foreningens medier, blogs, web og avisen Økologi og erhverv, og er repræsenteret på arbejdsmøder i projektet og bidrager her med inputs til drift af projektet.

Læs mere om projekt EcoServe

Teknik til afgræsning

Økologisk Landsforening har ansvaret for arbejdspakke 1 og 2. I arbejdspakke 1 optimeres og demonstreres robust ko-trafik på 2-3 kvægbrug. Der er fokus på at bruge de nyeste hjælpemidler til at regulere ko-trafik til og fra marken/ malkestald og -robot, så stress blandt køerne undgås, og driftslederen får et godt overblik over køernes gang, huld m.v. Sigtet er at gøre det nemmere at bruge afgræsning i store malkekvægsbesætninger. I arbejdspakke 2 samles viden om materialer og udstyr til drivveje til køer. Der skal demonstreres hvordan nye materialer, led med automatisk lukning og åbning mv. kan udnyttes til en effektiv udnyttelse af drivveje og afgræsning hos 2-4 kvægbrug, der deltager i demonstrationen.

Læs mere om projekt Teknik til afgræsning

Projektledelsen i ovennævnte projekter ligger hos Århus og Københavns Universiteter. I hvert projekt deltager forskere, rådgivere, virksomheder og landmænd. Nærværende projekt går på tværs af alle fem GUDP-projekter og understøtter Økologisk Landsforenings opgaver med demonstration og formidling i projekterne.

Projektet er finansieret med tilskud under GUDP-loven fra Fødevareministeriet samt med tilskud fra Fonden for økologisk landbrug. Projektets aktiviteter, dvs. aktiviteterne fra fem GUDP-projekter, vil blive formidlet på www.okologi.dk, og desuden holdes en række møder for interessenter, målgrupper osv. Økologisk Landsforening vil udover web især bruge fagbladet Økologi & Erhverv, mail-nyhedsbrev, Agromek-messen, Økologi-kongres, Faglig Festival og andre åbne faglige møder i foreningens udvalg og generalforsamling. Resultaterne stilles til rådighed for alle og offentliggøres løbende. De endelige resultater vil blive offentliggjort senest seks måneder efter projektets afslutning. Projektperiode: 01.01.2011-31.12.2013.

 

Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".

undefined