Teknik til afgræsning

Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og demonstrere hvorledes forskellige nye teknologier og viden kan understøtte, at der fortsat kan gennemføres en rationel og bæredygtig malkekvægsproduktion baseret på afgræsning.

Resultater

Faktaark: Robuste drivveje

Afsluttende rapport

www.tekniktilafgræsning.dk

Projektets tiltag:

 1. Planlægning af effektiv kotrafik
 2. Belægningsmateriale til drivveje
 3. Intelligente låger
 4. Registrering koens ude og inde tid
 5. Udvikling af koncept til måling af græs
 6. Sensor til måling af tyggetid

Læs mere om tiltagene

Status

Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og demonstrere hvorledes forskellige nye teknologier og viden kan understøtte, at der fortsat kan gennemføres en rationel og bæredygtig malkekvægsproduktion baseret på afgræsning.

Ved at etablere anlæg af drivgange, intelligente låger, sensorregistreringer samt græshøjdemåling hos igangværende landbrug opnås en direkte forståelse for praktiske implementeringsproblemer. Ved at vise

anlæggene frem ved åbent-hus arrangementer og markvandringer, samt omtale dem i den landbrugsfaglige presse, møder og workshops, gøres samtlige landbrug opmærksom på eksistensen og værdien af disse anlæg.

De forskellige anlæg, som er etableret i 2011 (gummiveje, asfalt, logistikforbedring, registrering af græsningstid) og 2012 (intelligente låger, RFID registrering, logistikforbedring) vil blive valideret, og deres praktiske anvendelighed evalueret. Løbende er og vil anlæggene og metoderne blive præsenteret i fagpressen og på workshops og konferencer.

På kommercielt side er etablering af anlæggene og teknikken sket ved intensiv dialog med fremstillingsindustri og erhverv (brugere). Allerede fra starten af etableringen af gummidrivveje i 2011 viste der sig stor erhvervsinteresse, og således kan det konstateres, at der på mange landbrug allerede nu (DD 2012) er etableret gummidrivveje.

Ligeledes har omtale af asfalt som belægning ført til tiltagende brug. Etableringen af de intelligente låger med Lely har resulteret i et nyt software og fornyet fokus fra hovedkoncernen (Holland) på lågerne i marken.

Allflex har været behjælpelig med at etablere antennerne til modtagelse af køernes øremærkeID, hvilket også har ført til fokus på praktiske managementtiltag.

WEBSTECH har ikke kunnet levere de sensorer, der oprindeligt var tiltænkt til registrering af køernes adfærd til online registrering og positionering i stalden. Derfor er fokus i projektet rettet mod at udvikle sensorerne til det ønskede formål, hvilket i høj grad vil være med til at understøtte evt. kommerciel produktion.

Projektbeskrivelse

Projektperiode 01.01.2011 - 30.11.2013

Økologisk Landsforening har ansvaret for arbejdspakke 1 og 2. I arbejdspakke 1 optimeres og demonstreres robust ko-trafik på 2-3 kvægbrug. Der er fokus på at bruge de nyeste hjælpemidler til at regulere ko-trafik til og fra marken/ malkestald og -robot, så stress blandt køerne undgås, og driftslederen får et godt overblik over køernes gang, huld m.v. Sigtet er at gøre det nemmere at bruge afgræsning i store malkekvægsbesætninger.

I arbejdspakke 2 samles viden om materialer og udstyr til drivveje til køer. Der skal demonstreres hvordan nye materialer, led med automatisk lukning og åbning mv. kan udnyttes til en effektiv udnyttelse af drivveje og afgræsning hos 2-4 kvægbrug, der deltager i demonstrationen.

Kort projektbeskrivelse

Afgræsning i kvægbruget er gået kraftigt tilbage og er under pres. Der er nu kun ca. 30 % af  kvægbrug, der praktiserer afgræsning, heraf 10% økologisk, hvor afgræsning er lovpligtig.

Afgræsning bidrager til et bæredygtigt kvægbrug.

 • Økonomisk bæredygtigt, fordi køerne selv kan hente foderet og dermed spare transport, lagring og udfodring.
 • Bæredygtigt miljø, fordi afgræsningsmarker fremmer biodiversitet, landskabsværdi og er med til at formindske drivhusgasproduktion.
 • Social bæredygtighed fordi mejeriprodukter, som er baseret på afgræsning, indeholder flere vitaminer og umættede fedtsyrer, samt fordi afgræsning forlænger koens levetid og velfærd.

Når afgræsning er truet i Danmark, skyldes det at bedrifterne vokser hurtigt i størrelse, og der etableres mange automatiske malkesystemer (AMS); under disse forhold mangler håndterbare styringsredskaber hele vejen igennem.

Fordele for produktkvalitet og dyrevelfærd opnås kun, hvis det lykkes bedrifterne at praktisere afgræsning. Selv blandt økologiske besætninger, hvor afgræsning er påkrævet, ønsker man hjælp, både teknisk og vidensmæssigt. Der findes eksisterende teknikker og viden, som kan bruges til at hjælpe fremtidens kvægbrug med afgræsning.

Projektet samler viden og teknik fra ind- og udland, viderudvikler, dokumenterer praktisk brug og rentabilitet og demonstrer, hvad det kan. Forventet resultatet er bedre viden og dokumentation om teknik til afgræsning, initiering af nye tiltag og bedre kontakt mellem leverandører og aftagere af tekniske løsninger.

Projektets formål

Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og demonstrere hvorledes forskellige nye teknologier og viden kan understøtte, at der fortsat kan gennemføres en rationel og bæredygtig malkekvægsproduktion baseret på afgræsning. For at opnå dette hovedformål videreudvikles, implementeres og dokumenteres bestående teknikker, som hvert har et delformål:

 1. Hensigtsmæssig planlægning af effektiv ko trafik ved hjælp af integreret design for logistik
 2. Præsentation og implementering af brugbart belægningsmateriale til drivveje
 3. Implementering, præsentation og demonstration af intelligente låger, der (automatisk og programmerbart) kan føre køerne til de steder, driftsledelsen ønsker
 4. Registrering af koens inde og ude tid samt græsningstid
 5. Udvikling af koncept til måling af græstilbud og græsoptag ved brug af optisk græsmåler
 6. Implementering og demonstration af sensor til måling af tyggetid

Målet er at udvikle færdige tekniske løsninger som kan assistere, automatisere og dokumentere afgræsning til moderne malkekvægsbedrifter. Målgruppen for dette udviklings- og demonstrationsarbejde er erhvervet, der producerer udstyret, landbruget, der vil bruge det, samt forbrugeren

Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".

undefined

 

 

Tilbage til projektbeskrivelses-siden for projektet "Formidling og demonstration af økologisk forskning fra økologiske GUDP-projekter"