Håndtering af sygdom uden brug af antibiotika

For at kunne udfase brugen af antibiotika har økologiske kvægbrugere brug for konkret viden om alternative behandlingsformer. Ny håndbog giver landmændene relevante værktøjer til at håndtere sygdomsforebyggelse og behandling af dyrene uden brug af antibiotika.

Fokusområder - når antibiotika udfases

Når antibiotika skal udfases er det vigtigt at forebygge, at dyrene bliver syge. Derfor er det afgørende, at der er fokus på sund fodring, robuste dyr, gode staldforhold og græsmarksstyring.

Selv med en målrettet indsats for at forebygge sygdom gennem sunde produktionssystemer, kan det ske, at et dyr bliver sygt og har brug for behandling. Det er derfor vigtigt, at de økologiske kvægbrugere har en "værktøjskasse" med alternative behandlingsformer, som f.eks. homøopati og akupunktur, der kan erstatte brugen af antibiotika.

Bemærk: homøopatiske midler skal være notificerede i Danmark. Hvis de ikke er notificerede, er de ikke lovlige at bruge i Danmark.

Håndbog i alternativ sygdomshåndtering

Den nye håndbog giver gode råd til alle aspekter omkring udfasningen af antibiotika lige fra sygdomsforebyggelse til opbygning af dit husapotek. Klik dig frem til de forskellige afsnit af håndbogen i indholdsfortegnelsen herunder:

Projektbeskrivelse

Håndbogen er udarbejdet i projektet "Håndtering af sygdom hos kvæg uden brug af antibiotika", hvor Økologisk Landsforening har indsamlet viden om og vurderet konkrete metoder til alternativ behandling af kvæg. En studiekreds bestående af landmænd, dyrlæger og kvægbrugsrådgivere med særlig interesse og viden om emnet, vurderede anvendeligheden af forskellige metoder i forhold til praktiske aspekter og dansk lovgivning.

Formål

Formålet er at indsamle og vurdere konkrete metoder til håndtering af sygdom hos kvæg uden brug af antibiotika og at udbrede kendskabet til disse metoder til økologiske kvægbesætninger i Danmark. Det sikres at de udvalgte metoder er relevante, forsvarlige og praktisk anvendelige.

Gennem projektets aktiviteter får de økologiske kvægbrugere konkret viden om forskellige muligheder for behandling, som de kan have i "værktøjskassen", når de står med en ko som har f.eks. yverbetændelse eller et hævet ben. Det giver flere handlemuligheder til de landmænd, som arbejder med at udfase brugen at antibiotika.

Anvendelsen af alternative metoder i stedet for antibiotika, må naturligvis aldrig gå ud over dyrevelfærden.

Aktiviteter

Arbejdspakke 1: Stald-studiekreds
Interesserede landmænd udvælges til at deltage i en studiekreds, som mødes tre gange. Der deltager også dyrlæger og kvægbrugsrådgivere med særlig interesse og viden om emnet. Til møderne indbydes eksperter og videnspersoner, som kan bidrage med erfaringer eller undervise i håndtering af sygdom uden brug af antibiotika. F.eks. Lindsay Whistance, Århus Universitet, som har interviewet 17 økologiske kvægbrugere i USA om deres strategi for forebyggelse og alternative behandling af sygdom. Møderne foregår på udvalgte bedrifter, hvor metoderne samtidig kan demonstreres.

Projektmedarbejderne forbereder indholdet i møderne ved invitation af nøglepersoner, indsamling af materiale, interview af videnspersoner og søgninger i litteraturen. Her kan nævnes bøgerne "The barn guide: Treating Cows Naturally" af Hubert Karreman, Pennsylvania, og "Natural Dairy Cow Health" af Maria Groot m.fl. fra Wageningen Universitet i Holland.

Studiekredsen vurderer anvendeligheden af metoderne under danske forhold og i forhold til lovgivningen, og afprøver dem eventuelt i egne besætninger. Vi kan ikke nødvendigvis teste virkningen af behandlingen, men vi kan demonstrere de praktiske aspekter. Interessante og lovende metoder kan eventuelt danne baggrund for et efterfølgende projekt indeholdende en egentlig test. I arbejdet med studiekredsen er det vigtigt at skabe klarhed over lovgivningen på området, da det ikke er al alternativ behandling der umiddelbart er tilladt.

Arbejdspakke 2: Studietur
Studietur til økologiske mælkeproducenter i USA, hvor der er nultolerance overfor antibiotika. Deltagere i studieturen er stald-studiekredsen samt andre interesserede landmænd og rådgivere. På turen besøger vi landmænd, som kan videregive deres erfaringer med alternativ håndtering af sygdom på et helt konkret og praktisk niveau. Studieturen forventes at vare cirka en uge og den finansieres til dels ved deltagernes egenbetaling.

Arbejdspakke 3: Håndbog i håndtering af sygdom hos kvæg uden antibiotika
De mest relevante metoder til håndtering af sygdom uden brug af antibiotika formidles til kvægbrugere og rådgivere ved udarbejdelse af en kortfattet håndbog. Håndbogen inddeles i forhold til de sygdomme, som man ellers ville behandle med antibiotika. Håndbogen suppleres med filmklip og artikler på www.okologi.dk.

Arbejdspakke 4: Regionale informationsmøder
Der afholdes tre regionale informationsmøder for kvægrådgivere, kvægbrugskonsulenter og dyrlæger. Møderne afholdes i Nordjylland, Sønderjylland og på Sjælland og arrangeres i samarbejde med de lokale rådgivere. På møderne præsenteres den indsamlede viden i projektet og udvalgte metoder kan eventuelt demonstreres. Møderne kan eventuelt afholdes i forbindelse med andre faglige aktiviteter.

Forventet effekt

Den forventede effekt ved projektets slutning er, at halvdelen af de økologiske mælkeproducenter i Danmark har kendskab til håndbog om alternative behandlingsmetoder. Det forventes desuden at de landmænd, som deltager i studiekredsen eller på studieturen har afprøvet en eller flere af de alternative metoder i deres egen besætning. Projektperioden er for kort til at antibiotikaforbruget kan bruges til at måle en eventuel effekt, men på længere sigt forventes et fald i forbruget af antibiotika.

Projektperiode: Januar 2013 - December 2013

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Projektet er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug og EU's Landdistriktprogram

landdistriktslogo nov2013 det nye EU-logo 2010

 

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne